Spchaakchebchek

Chistuh sjiek cheechuch chucheetuh. Met choente. Kat me spesjaal opchmaakt. Met Gajnjee-ocholluj-fooj-de-fchou-fan-nu, sechmaaj.
Kging mee met klegaatje famme. Kat fooj de chap toechsecht. Jemig, cheechuch! Hoe kchijchje tuitje stchot sechmaaj. Segmaaj chust hoe kchijchje die stchot sechmaaj. Want ik ben eichk feechtaajej.
Katswiets fan okee chwoon pchobichuh. Fchoechej dachjook niet bij na watjat. En asjtnie lustan cheefjtochwoon chatis tchuch?
Choot stuk fooj mij (fooj maaj dchiendejtich ucho!), maaj daaj bengkwel fan tchuchkomuh. Twas wew heeuw feeuw.
Nu wilk chaach chichoecheus stopmet flees en daam chaak mijn tippuit om hulp fchaache.
Maak fchees dat hijmniet (b)chijpt, hij segdakkun spchaakchebchek heb. Twijl toch ietcheen teechwoojdug so pchaat?!
Ech wew.